Mạc phủ Muromachi (P1)

Mc ph Muromachi là thi kỳ lch s khá phc tp ca Nht Bn thi phong kiến


Đu thế k XIV, phong trào chng Mc ph bt đu dâng cao. Mc ph đã c Ashikaga Yoshida mang quân đàn áp phong trào nhưng ông phn đi và tuyên b đng v phía Thiên Hoàng.
Trong lúc đó thì quân khi nghĩa ca các chúa phong kiến min Đông Nht Bn do Nita Yoshida lãnh đo đã tn công và h được Kamakura. T đây bt đu thi kỳ Nht Bn b chia ct bi nhng cuc tranh chp gia các thế lc phong kiến.
 Năm 1333, Ashikaga Tokauji cùng hàng ngũ quý tc đã tôn Go Daigo lên ngôi Thiên Hoàng. Go Daigo đã tiến hành cuc trung hưng hoàng gia: Bãi b chế đ Thượng Hoàng, Vin Chính và các chc Nhiếp Chính và Quan Bch; giao cho các hoàng t đm nhim chc tướng quân, các chc quan đa phương ( Quc Ti, Th H) cũng do hoàng gia và quý tc nm gi. Các chính sách này đã làm dy lên s bt mãn các tng lp khác trong xã hi, đc bit là trong tng lp võ sĩ.

Thiên Hoàng Go Daigo

Năm 1336, Ashikaga Tokauji đánh bi Thiên Hoàng Go Daigo và lp Misuaki làm Thiên Hoàng ( Bc triu). Đu năm 1337, Go Daigo chy xung phía Nam Nara, ly Yoshino làm căn c lp li triu đình riêng ( Nam triu). Nht Bn rơi vào cuc tranh chp, tương tàn kéo dài nhiu năm -Chiến tranh Nam Bc triu. năm 1338, Takauji t xưng là Tướng quân và thiết lp Mc ph mi – Mc ph Muromachi ( 1336-1573). năm 1392, theo đ ngh ca tướng quân Yoshimu, Thiên Hoàng ca Nam triu thoái v và chuyn giao quyn lc cho Thiên Hoàng Bc triu. Cc din Nam-Bc triu chm dt.

Ashikaga Takauji

Tiếp sau đó là thi kỳ Chiến quc mà cc din được chi phi bi s xut hin ca 3 nhân vt: Nobunaga, Hideyoshi, Tokugawa. Ni chiến tr nên ác lit nht vào khong 1567-1573. T năm 1560, Nobunaga ln lượt đánh bi các thế lc phong kiến đa phương. Năm 1568, chiếm được kinh đô. Năm 1573, đánh bi Mc ph Muromachi và nm ly toàn b quyn lc. Năm 1582, Nobunaga chết, Hideyoshi tiếp tc s nghip. Năm 1590, đt nước cơ bn thng nht, chm dt thi kỳ tranh chp gia các thế lc phong kiến

Chân dung Nobunaga

– ST –

Click ➡ Học tiếng Nhật online