Kinh tế Nhật Bản thời kỳ Edo

Trong nhng thp k cui cùng ca mu dch Nam Man, nước Nht đã có tương tác mnh m vi các cường quc Tây Phương v mt kinh tế và tôn giáo. Khi đu ca thi kỳ Edo trùng vi nhng thp k này khi Nht đã đóng nhng chiến thuyn vượt đi dương theo kiu Tây phương đu tiên như thuyn bum 500 tn San Juan Bautista chuyên ch phái b ngoi giao Nht do Hasekura.  Tsunenaga dn đu đến M ri sau đó đến Châu Âu. Cũng trong giai đon đó, chính quyn Mc Ph đã trang b khong 350 chu n thuyn có ba ct bum và được vũ trang đ phc v vic mua bán Châu Á. Các nhà phiêu lưu người Nht, như Yamada Nagamasa đi li rt năng đng khp Á Châu.

Đ loi tr nh hưởng ca Thiên Chúa Giáo, Nht tiến vào mt thi kỳ cô lp gi là sakoku vi nn kinh tế n đnh và tăng trưởng nh.
Phát trin kinh tế trong sut thi kỳ Edo bao gm đô th hóa, gia tăng vn ti hàng hóa bng tàu, m rng thương mi ni đa và bt đu mua bán vi nước ngoài, ph biến thương nghip và th công nghip. Thương mi xây dng rt hưng thnh song hành vi các cơ s ngân hàng và hip hi mu dch. Các lãnh đa chng kiến s tăng mnh dn trong sn xut nông nghip và s lan rng ca ngành th công nông thôn.


Khong gia thế k 18, dân s Edo đã đt hơn 1 triu người trong khi Osaka và Kyoto mi nơi cũng có hơn 400,000 cư dân. Nhiu thành th xây xung quanh các thành quách cũng phát trin. Osaka và Kyoto tr thành nhng trung tâm thương mi và th công đông đúc nht trong khi Edo là trung tâm cung ng thc phm và nhu yếu phm cho người tiêu dùng thành th.


Lúa go là nn tng ca nn kinh tế, các lãnh chúa phong kiến (daimyo) thu thuế t nông dân dưới dng go vi thuế sut cao khong 40% v thu hoch. Go được bán các ch fudasashi Edo. Đ sm thu tin, các đi danh s dng các hp đng tương lai đ bán go chưa được thu hoch. Nhng hp đng này tương t như loi hp đng tương lai thi hin đi.
Dưới thi này, Nht Bn dn dn tiếp thu khoa hc và công ngh phương Tây (gi là Lan hc, hay “rangaku”, “hc vn ca người Hà Lan”) qua thông tin và nhng cun sách ca thương nhân Hà Lan Dejima. Lĩnh vc hc tp chính là đa lý, dược hc, khoa hc t nhiên, thiên văn hc, ngh thut, ngôn ng, cơ hc ví d như nghiên cu v các hin tượng đin, và khoa dược hc, vi ví d v s phát trin ca đng h Nht Bn, hay wadokei, chu nh hưởng ca k thut phương Tây.

– ST –

Click ➡ Học tiếng Nhật online